Go to content

Bezpieczna Warszawa

Mam pomysł
Zwycięzca (miejsce 3)

Bezpieczna Warszawa

Aplikacja na urządzenia mobilne zawierająca informacje kluczowe dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców z konfigurowalnymi opcjami zabezpieczenia urządzenia i powiadamiania w przypadku zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.
Krótki opis problemu i sposób działania aplikacji, która na niego odpowiada: 

W 2014 roku stołeczni policjanci interweniowali prawie milion razy, z czego najwięcej w miejscach publicznych (dane portalu policja.pl). Działania policji wspierane są przez Straż Miejską, Służbę Ochrony Kolei, Żandarmerię Wojskową czy Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Nasza aplikacja zapewnia dodatkowe wsparcie i rozszerza możliwości wzywania pomocy dla indywidualnych osób znajdujących w sytuacjach zagrożenia.

Aktualna wersja aplikacji:

 1. Umożliwia wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia za pomocą SMS. Informacja o zaistniałej sytuacji (np. niespodziewana napaść, zasłabnięcie) zostanie przesłana do wybranych przez użytkownika osób wraz z podaniem położenia oraz krótką wiadomością, której treść została wcześniej zdefiniowana przez użytkownika.

  Powiadomienie składa się z kilku SMS wysyłanych w miarę doprecyzowywania danych o użytkowniku. Pierwszy SMS zawiera tylko rodzaj zagrożenia oraz podstawową wiadomość zdefiniowaną przez użytkownika wraz z jego imieniem i nazwiskiem (jeśli wpisał je do aplikacji). Drugi SMS zawiera przybliżoną lokalizację ustaloną z wykorzystaniem stacji bazowych sieci telefonii komórkowej oraz nadajników sieci WiFi. Trzeci SMS podaje doprecyzowaną lokalizację ustaloną z użyciem GPS (jeśli możliwe jest jego zastosowanie). Adres jest podawany w postaci koordynatów geograficznych (szerokość i długość geograficzna) oraz adresu ulicy i nazwy miasta.

  Powodem rozdzielenia informacji na trzy części jest czas potrzebny na ustalenie pozycji użytkownika. Pierwszy SMS pozwala na podjęcie natychmiastowych działań przez niosącego pomoc (wyjście z domu, wezwanie taksówki). Drugi SMS określa kierunek, w którym należy się udać (umożliwia też wezwanie służb ratowniczych, ponieważ znany jest już przybliżony adres). Trzeci SMS podaje dokładną lokalizację zdarzenia. Dzięki temu nie jest marnowany bezcenny czas potrzebny na dotarcie do potrzebującego pomocy.

 2. Na życzenie użytkownika może wysyłać powiadomienie także do społeczności lokalnej. Rodzaj zagrożenia i jego krótki opis zostaną umieszczone na mapie zgodnie z rzeczywistym położeniem użytkownika. Inni użytkownicy aplikacji znajdujący się w okolicy będą mogli wtedy udzielić Ci pomocy!
 3. Jeżeli jesteś sam poza domem i boisz się, że w przypadku utraty przytomności nikt nie będzie wiedział, co Ci dolega - telefon może sam wzywać pomocy dzwoniąc głośno i wyświetlając niezbędne informacje na ekranie (np. rodzaj dolegliwości, na które cierpisz i sposób udzielenia pomocy - wprowadzone uprzednio przez użytkownika).
 4. Jeżeli konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy - poprowadzi użytkownika krok po kroku od sprawdzenia stanu poszkodowanego do przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej i użycia defibrylatora.
 5. Aplikacja została zintegrowane ze sprzętowym przyciskiem awaryjnym. To oznacza, że jednym dyskretnym ruchem możesz uruchomić alarm za pomocą urządzenia, które nosisz w kieszeni. Urządzenie wielkości breloczka w odróżnieniu od komórki lub tabletu nie zwraca na siebie uwagi i nie będzie celem napaści rabunkowej lub kieszonkowca.
 6. Obsługuje widgety umieszczane na pulpicie urządzenia mobilnego (software'owy przycisk alarmowy).
 7. Zawiera informacje o warszawskich komendach i komisariatach, szpitalach i aptekach. Ich lokalizacje przedstawione są na mapie. Uruchomienie usług lokalizacyjnych w urządzeniu użytkownika pozwala na szybkie wyświetlenie najbliższych placówek wraz z informacją o dokładnym adresie, godzinach otwarcia oraz możliwościach skontaktowania się (numer telefonu, adres e-mail, strona WWW). Nawiązanie połączenia jest możliwe bezpośrednio z poziomu aplikacji. W przypadku aptek obiekty aktualnie czynne są odpowiednio oznaczone, co zapewnia, że nie zmarnujesz czasu udając się do miejsca, które okaże się zamknięte.
Przewidywana zmiana społeczna spowodowana pojawieniem się nowej aplikacji: 

W pierwszej kolejności aplikacja zwiększy poczucie bezpieczeństwa i zapewni szybką możliwość powiadamiania odpowiednich służb (dzięki informacjom o placówkach znajdujących w najbliższym otoczeniu użytkownika) oraz osób najbliższych (za pomocą uprzednio zdefiniowanych, automatycznie wysyłanych wiadomości) mieszkańcom, którzy znajdują się w sytuacji niebezpiecznej. Ponadto poprzez ułatwienie kontaktu z odpowiednimi do danej sytuacji służbami oraz informowanie użytkowników aplikacji o zaistniałych w okolicy zdarzeniach wymagających udzielenia pomocy przyczyni się do aktywizacji społeczności lokalnych do działań związanych z ograniczeniem zagrożeń środowiskowych, eliminowaniem ich przyczyn, w tym zjawisk patologii społecznej - zgodnie z celami Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego opracowanego przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku m. st. Warszawy.

Strona www projektu: 
http://ravineteam.com/data/BezpiecznaWarszawa.apk http://ravineteam.com/bw.html
Opis technologii, która zostanie wykorzystana do zbudowania aplikacji (w tym informacja o licencji i dostępności aplikacji): 

Aplikacja mobilna przeznaczona jest dla platformy Android od wersji 4.0 i została napisana w języku Java w oparciu o Android SDK. Interfejs aplikacji będzie zgodny z wytycznymi standardu WCAG 2.0. Aplikacja wykorzystuje Google Services, w szczególności Google Maps API.

Część serwerowa zbudowana jest w oparciu o Node-Red, który pozwala budować orkiestracje usług. Obsługuje on wiele różnych protokołów oraz posiada adaptery do wielu systemów. Dane z systemów zewnętrznych udostępnione aplikacji mobilnej przechowywane są lokalnie w dokumentowej bazie MongoDB. Replika ta jest automatycznie odświeżana poprzez dedykowane usługi działające na Node-Red.

Komunikacja pomiędzy częścią kliencką i serwerową została zrealizowana zgodnie z wytycznymi API Management co pozwoli również na wykorzystanie tych danych w przyszłości przez inne aplikacje. Aktualnie wykorzystywane usługi dostępne są za pomocą REST API.

Komunikacja z urządzeniami peryferyjnymi (panic button) realizowana jest w oparciu o protokół BLE (Bluetooth Low Energy). W pierwszym etapie aplikacja została zintegrowana z urządzeniem HTC Fetch.

Wszelkie dane osobowe użytkowników aplikacji przechowywane są jedynie w części klienckiej, na urządzeniach mobilnych użytkowników.

Aktualnie wykorzystujemy dwa serwery w infrastrukturze Amazona.  Przygotowane rozwiązanie skaluje się horyzontalnie i w momencie nawet dużego zwiększenia ruchu możliwe jest dodanie kolejnych serwerów do obsługi zapytań.

Aplikacja zostanie umieszczona w serwisie Google Play i będzie dostępna bez opłaty.

 

Plan pracy i cele, które stawia przed sobą zespół (opis tego, co realistycznie może powstać w danym czasie): 

W ramach budowy pierwszej wersji aplikacji zaplanowano:

 1. Stworzenie prototypu aplikacji.
  Wykonano. Pierwsza wersja aplikacji dostępna jest pod adresem: http://ravineteam.com/data/BezpiecznaWarszawa.apk
 2. Integracja z dostępnymi bazami danych dotyczącymi placówek służb porządku publicznego i ratowniczych w Warszawie.
  Wykonano. Oprócz danych aptek i jednostek policji udostępnionych w ramach API Danych po Warszawsku wykorzystano także dane dotyczące szpitali udostępniane publicznie przez NFZ.
 3. Zaprojektowanie i przetestowanie funkcji powiadamiania awaryjnego z możliwością ich konfigurowania i dostosowania do potrzeb danego użytkownika.
  Wykonano. Aplikacja wysyła skonfigurowane przez użytkownika powiadomienia awaryjne za pomocą SMS do wybranych osób lub wizualizuje je na mapie dostępnej dla całej społeczności lokalnej (wszyscy użytkownicy aplikacji, którzy zaznaczyli odpowiednią opcję). Użytkownik ma pełną swobodę przy ustalaniu treści powiadomienia oraz listy adresatów.
 4. Import danych z “Poradnika postępowania w sytuacjach zagrożeń” i przetestowanie jego funkcjonalności dla poszczególnych sytuacji.
  Wykonano przeniesienie części dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej, która prowadzi użytkownika krok po kroku od sprawdzenia stanu poszkodowanego do przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej i użycia defibrylatora.

 

Poza tym w pierwszej wersji aplikacji znalazły się dodatkowe funkcje:

 1. Integracja ze sprzętowym przyciskiem alarmowym.
 2. Przejście urządzenia w tryb alarmowy polegający na samodzielnym wzywaniu pomocy przez urządzenie poprzez emitowanie sygnału dźwiękowego i wyświetlanie niezbędnych informacji na ekranie (przydatne w przypadku utraty przytomności przez właściciela urządzenia)

 

Dalszy rozwój aplikacji obejmie:

 1. Uruchomienie aplikacji na innych platformach mobilnych, to jest iOS, Windows Phone.
 2. Połączenie aplikacji z innymi urządzeniami przenośnymi jak np. pulsometry - tak, aby telefon sam mógł wykryć niebezpieczną sytuację i wezwać pomoc!
 3. Dodanie możliwości dyskretnego backupu danych, automatycznego lokalizowania położenia telefonu, włączenia trudnej do uciszenia syreny w telefonie, która będzie zwracała uwagę otoczenia (na wypadek napadu rabunkowego).
 4. Możliwość urządzenia do ustawień fabrycznych w celu ochrony danych dostępowych do kont e-mail, bankowych i innych (w pierwszej wersji aplikacji wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegającego użytkownika, ale sama funkcja nie jest zaimplementowana),
 5. Wprowadzenie możliwości wyzwalania migawki aparatu przy próbie odblokowania aparatu, aby łatwo było rozpoznać złodzieja.
 6. Wersję aplikacji skierowaną do dzieci, umożliwiającą szybkie powiadomienie rodziców lub opiekunów, że dzieje się coś niepokojącego.
 7. Automatyczne wykrywanie sytuacji niebezpiecznych za pomocą obserwacji zachowania telefonu i ewentualne powiadamianie odpowiednich służb ratunkowych.
 8. Rozszerzenie możliwości wysyłania powiadomień alarmowych poprzez integrację z kolejnymi urządzeniami.
 9. Umieszczenie pełnej zawartości Poradnika postępowania w sytuacjach zagrożenia. W aplikacji znajdą się wtedy opisy i wskazówki przydatne w takich sytuacjach jak porażenie prądem elektrycznym, podtopienia i powodzie, zagrożenie chemiczne, katastrofa budowlana, podejrzana przesyłka czy szczególne przypadki urazów (oparzenia, odmrożenia, zatrucie lekami). Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń stanowi kompendium podstawowych informacji przygotowane przez Urząd m.st. Warszawy we współpracy ze służbami ratowniczymi i porządkowymi.
 10. Dodanie informacji o pozostałych placówkach służb odpowiedzialnych za niesienie pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.

 

Jak zespół zamierza zapewnić trwałość projektu po zakończeniu konkursu: 

Aplikacja zostanie umieszczona w serwisie Google Play i będzie dostępna bez opłaty.

Kolejne wersje będą powstawały w powiązaniu z najczęściej zgłaszanymi potrzebami użytkowników. Na stronie projektu udostępniony zostanie serwis do zgłaszania zauważonych błędów oraz proponowania nowych funkcjonalności aplikacji. Użytkownicy będą mogli głosować na zgłoszone propozycje. Funkcje, które uzyskają najwięcej głosów, zostaną dodane do aplikacji jako pierwsze.

Ponadto aktywność użytkowników będzie analizowana z użyciem Google Analytics w celu stwierdzenia, które z aktualnych funkcji aplikacji cieszą się największą popularnością. Te właśnie funkcje będą miały priorytet podczas dalszego rozwoju aplikacji.

Dane kontaktowe lidera zespołu projektowego: 

Artur Łysik

e-mail: arturlysik@wp.pl
 

Informacje o członkach zespołu projektowego i wciąż poszukiwanych osobach (posiadających określone kompetencje): 

Andrzej - Architekt/Developer rozwiązań mobilnych i webowych z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent informatyki na PW.

Artur - Historyk i archiwista z doświadczeniem w realizacji projektów digitalizacyjnych i programowaniu w językach skryptowych. Certyfikaty PRINCE2 i ITIL. Absolwent UW.

Ewa -  Specjalista informatyk z dziesięcioletnim stażem w tworzeniu oprogramowania w oparciu o różnorodne platformy technologiczne. Absolwentka informatyki na PW.

Łukasz - Historyk z doświadczeniem w realizacji zadań edukacyjnych i wystawienniczych oraz znajomością platformy Android. Absolwent Instytutu Historii UW.

Paweł - Student informatyki na PW. Pasjonat nowych technologii.

Paweł - Projektant - grafik z wieloletnim doświadczeniem w marketingu i wizualnej prezentacji produktu. Specjalizuje się w grafice użytkowej i artystycznych wizualizacjach koncepcyjnych - digital painting. Absolwent Wydziału Architektury PW.

Zosia - Projektantka - grafik z doświadczeniem w zakresie tworzenia identyfikacji wizualnej dla projektów i usług oraz projektowania użytkowego aplikacji webowych i mobilnych. Absolwentka Wydziału Architektury PW.

Chęć korzystania (lub nie) ze wsparcia w trzecim etapie (fazie realizacji): 

Zespół jest zainteresowany skorzystaniem ze wsparcia w ramach trzeciego etapu konkursu.